Chương trình đào tạo tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp giúp tổ chức và cơ cấu lại doanh nghiệp từ khâu hoạch định chiến lược đến thực thi, tập trung xoay quanh các lĩnh vực quản lý chủ yếu của doanh nghiệp “Quản trị chiến lược”, “Quản trị hoạt động”, “Tư vấn chuẩn bị và đánh giá sự sẵn sàng cho việc chuyển đổi công nghệ số”.

Thấu hiểu doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất để quy trình tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp đạt hiệu quả

Chương trình bao gồm:

  • Sắp xếp và tổ chức lại doanh nghiệp dựa trên việc lĩnh hội tri thức và kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất từ các chuyên gia kinh tế, các nhà tư vấn hàng đầu.
  • Định hướng lại mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược hoạt động của doanh nghiệp với việc khởi đầu bằng một khoảng đầu tư nhỏ, giúp đáp ứng cho sự phát triển nhanh chóng về quy mô lẫn trong tổ chức quản lý.
  • Thích ứng sự thay đổi và sự đa dạng trong hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp từng bước định hình và phát triển bền vững trong hoàn cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
  • Tiếp cận phương pháp phân tích logic và trực quan trong tất cả các lĩnh vực và hoạt động của doanh nghiệp để ra quyết định nhanh chóng kịp thời.
  • Nhận diện rủi ro, đánh giá và đề xuất giải pháp phù hợp với số liệu phân tích cụ thể, xuyên suốt toàn bộ hoạt động.
  • Kết quả tư vấn được thực hành đồng bộ và tương thích với hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp được áp dụng trong tương lai.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Đào tạo tái cấu trúc mô hình kinh doanh

– Hoạch định, phân tích và đánh giá nguồn lực doanh nghiệp

– Xây dựng mục tiêu, chiến lược kinh doanh giúp tối ưu nguồn lực nhằm tăng hiệu suất và năng lực cạnh tranh.

– Tái cơ cấu mô hình kinh doanh, cơ cấu tổ chức thực thi mục tiêu và chiên lược kinh doanh.

– Lập kế hoạch kinh doanh, ngân sách hoạt động doanh nghiệp.

 • Đào tạo xây dựng quy trình sản xuất kinh doanh

– Đánh giá quy trình sản xuất kinh doanh hiện tại.

– Tư vấn xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất kinh doanh theo chuẩn mực quản trị hiện đại.

– Đánh giá và xây dựng hệ báo cáo quản trị.

 • Đánh giá và triển khai hệ thống ERP

– Đánh giá hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp.

– Tổ chức, hoàn thiện và áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp để đạt hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực hiện có.

– Triển khai và vận hành hệ thống ERP.

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 • Đào tạo tái cấu trúc mô hình kinh doanh               06 Ngày
 • Đào tạo XD quy trình sản xuất kinh doanh            08 Ngày
 • Đánh giá tính sẵn sàng áp dụng hệ thống ERP    02 Ngày

LÀM SAO GIÚP TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG?