bắt đầu hành trình tại isb

Chương trình

Cử nhân Tài năng ISB BBus
Xem chi tiết

Chương trình

Cử nhân Western Sydney
Xem chi tiết

Chương trình

Cử nhân ISB Asean Co-op
Xem chi tiết

Chương trình

Thạc sĩ kinh doanh PSO MBA
Xem chi tiết

Viện ISB cung cấp các chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhằm đảm bảo sinh viên/học viên sau khi hoàn thành chương trình có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh tế toàn cầu.

Xem chi tiết

100%

sinh viên đầu vào có điểm trung bình
lớp 12 từ 8.0
trở lên

80%

sinh viên đầu vào đạt IELTS
từ 6.5
trở lên

25+

đại học đối tác tại 13 quốc gia
để sinh viên Trao đổi Du học