Nhằm đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế quốc tế toàn cầu, Viện ISB cung cấp chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Xem chi tiết

90%

sinh viên đạt IETLS từ 6.5 sau khi tốt nghiệp

80%

sinh viên tốt nghiệp đang làm việc tại công ty đa quốc gia

150+

đối tác giáo dục quốc tế