Phạm Ðình Long

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Phạm Đình Long có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Ông đã hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở và cấp bộ, đã công bố 80 bài báo khoa học, trong đó có 15 bài trên tạo chí quốc tế uy tín ISI/Scopus. Ông từng đảm nhận các vị trí lãnh đạo, thành viên Hội đồng Giáo sư tại một số trường đại học trong nước.

Các tác phẩm đã công bố

  • “The impact of absorbing productivity spillover on export ability: evidence from an emerging market”, Cogent Economics & Finance, (2023)
  • “Domestic total factor productivity with trade and heterogeneous foreign direct investment in developing countries: The case of Vietnamese manufacturing”, International Journal of Emerging Markets, (2022)
  • “Trade liberalization and labor market adjustments: Does rent-sharing matter?”, Emerging Markets Finance and Trade, (2021)
  • “Impacts of inflation on the gold price and exchange rate in Vietnam: Time-varying vs Fixed coefficient cointegrations”, Asian Journal of Economics and Banking, (2021)
  • “Money supply, inflation, and output: an empirically comparative analysis for Vietnam and China”, Asian Journal of Economics and Banking, (2021)