Hồ Trọng Nghĩa

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Tiến sĩ Hồ Trọng Nghĩa là Giảng viên Cấp cao, ngành Marketing tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ông nhận bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh vào năm 2021.

Ông tập trung nghiên cứu và đào tạo Tiếp thị, Khảo sát và Phân tích Đa biến, Tiếp thị Bán lẻ và nhiều lĩnh vực khác thuộc phạm vi Marketing.

Các công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Nghĩa đã được công bố rộng rãi trên các tạp chí như Marketing Intelligence and Planning, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics và những tạp chí khác. Ông cũng là người đánh giá cho một số tạp chí học thuật như Journal of Marketing and Logistics, Journal of Asian Business and Economic Studies, và nhiều tạp chí khác.

Chức vụ khác

– Head of Marketing Division

– Student Affair Manager