Đoàn Anh Tuấn

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Tài chính

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đoàn Anh Tuấn là Giáo sư Khoa học Tài chính và Ngân hàng, đồng thời, ông cũng là Giảng viên Cấp cao, ngành Tài chính Ứng dụng tại Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Ông đã từng nắm giữ những vị trí quan trọng tại ISB Consult với công việc tư vấn về quản lý tài chính doanh nghiệp, kế toán, bảo hiểm và quản lý chiến lược.

Phó Giáo sư Tuấn là một chuyên gia có trình độ cao và đặc biệt quan tâm đến nghiên cứu về đổi mới xanh, tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, quản lý ngân hàng, thị trường tài chính và hiệu quả của các tổ chức tài chính. Ông đã xuất bản ba tác phẩm sách và hơn 20 bài nghiên cứu có uy tín. Công trình nghiên cứu của ông đã được công bố trên các tạp chí quốc tế danh tiếng như International Review of Economics and Finance, North American Journal of Economics and Finance, International Review of Financial Analysis, Economic Analysis and Policy, Journal of Multinational Financial Management và Australian Economic Papers.