MBA For Success: Vai trò của kỹ năng công nghệ trong Quản trị Vận hành thời đại 4.0

28-01-2022

Hội thảo MBA For Success số 17 kết nối đến ThS. Võ Xuân Hưng – COO, Generali Vietnam Life Insurance có hơn 10 năm trong vai trò quản lý vận hành, nghiệp vụ bảo hiểm.