Trần Gia Huy

    Học tập ở ISB đã mở ra cho mình nhiều cơ hội để có thể trải nghiệm được một môi trường quốc tế thực sự và định hướng được bản thân cho tương lai. Ở đây, ngoài chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh không quá dày đặc, mình đã có thời gian để tham gia vào các hoạt động đoàn thể để rèn luyện thêm những kỹ năng mềm thiết yếu.