Tina Nguyễn

    Những học phần của chương trình UQAM EMBA vô cùng đáng giá đối với việc phát triển sự nghiệp cũng như phát triển bản thân. Những lớp học mà tôi đã trải qua đều bao hàm những dự án mà tôi có thể đang hoặc sẽ phát triển tại chính doanh nghiệp của mình ở cấp độ quản lý.