LARRY TRƯƠNG

    UQAM EMBA là một chương trình rất chuyên sâu với nhiều hoạt động tương tác cung cấp môi trường học tập thực tế. Tại UQAM không có gì là không thể!