Adib Kouteili

    EMBA UQAM cung cấp cho chúng tôi công cụ để thành công. Cứ làm đi!