UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU VĂN HÓA UEH
Thứ Hai, 29-10 2018

PHÁT ĐỘNG CHUỖI HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU VĂN HÓA UEH

Thông tin chi tiết về kế hoạch, nội dung và thể lệ của chuỗi hoạt động xem tại: http://ctct.ueh.edu.vn/vanhoa
 
 
 
Cuộc thi ảnh "Nét đẹp UEH" tại https://goo.gl/6ZjTyC từ 09/10 đến 09/11/2018. 
 
 
Cuộc thi viết "Nét đẹp UEH" tại https://goo.gl/RGTwSD từ 09/10 đến 09/11/2018 
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}