UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[SEMINAR] SALES - PSYCHOLOGY OF COLD CALL
Thứ Hai, 12-06 2017

Giao tiếp hằng ngày ta dành nhiều thời gian cho bạn bè, đối tác, nhưng với cold call - chỉ có thời gian đầu để xác định tâm lý đối phương, và biến chuyển cách nói chuyện để có kết quả sát với mục tiêu ban đầu. Buổi hội thảo định hướng thứ hai về ngành Sales được tổ chức bởi sự kết hợp giữa ISB và VST tin rằng sau khi các bạn hiểu rõ về cold call cùng các kỹ thuật - technique, thì mức độ hiểu đối phương, chất lượng cuộc trò chuyện sẽ tăng trong trò chuyện hằng ngày - đồng nghĩa với kỹ năng giao tiếp cải thiện. 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}