UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 /   /  Đăng ký chương trình

THÔNG TIN KHÓA HỌC


Vui lòng chọn Chương Trình Cử Nhân

THÔNG TIN CÁ NHÂN


Vui lòng nhập tên

Vui lòng nhập email

Vui lòng nhập số điện thoại

Vui lòng nhập khóa học hiện tại

Vui lòng chọn giới tính

Tiếng Anh Học Thuật (IELTS/TOEFL){{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}